Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, te plaatsen online bestellingen bij ’Market Food Group B.V. (“Bakkerij ‘t Stoepje”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 1. Identiteit: Market Food Group B.V.
 2. Vestigingsadres is Palingweg 16, 3751 BJ, Bunschoten-Spakenburg
  Bezoekadres: bekijk de dichstbijzijnde Markten bij u in de buurt
  Klantenservice: 0800-0222627 op maandag-vrijdag van 08:30-17:00 uur.
  KvK nummer: 32116295
  B.T.W.-nummer is: NL8161.51.751.B.01
 3. Bakkerij ‘t Stoepje zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Voor de gevolgen van typefouten aanvaardt Bakkerij ‘t Stoepje geen aansprakelijkheid.
 4. De consument kan de door Bakkerij ‘t Stoepje op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in een door Bakkerij ‘t Stoepje in de bevestigingsmail aangegeven markt. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Bakkerij ‘t Stoepje van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Bakkerij ‘t Stoepje met daarin vermeld een uniek bestelnummer.
 5. In het geval van een bestelling van EUR 50,00 meer of in ieder ander geval waarin Bakkerij ‘t Stoepje het nodig acht, kan Bakkerij ‘t Stoepje telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bakkerij ‘t Stoepje houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 6. De consument kan een geplaatste bestelling annuleren via het telefoonnummer 0800-0222627 u vraagt dan naar de markt waar U besteld heeft, annuleren dient uiterlijk te geschieden 1 dag (voor 10.00 uur) voor de dag van de levering.
 7. Op de bevestigingsmail vind U het afhaaladres en het gewenste tijdstip terug.
 8. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven markt. De producten dienen voor sluitingstijd te worden afgehaald. Onder bijzondere omstandigheden kan Bakkerij ‘t Stoepje eenzijdig bepalen dat de producten dienen te worden afgehaald in een andere dan in de bevestigingsmail aangegeven -nabijgelegen- markt. Bakkerij ‘t Stoepje zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren.
 9. Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. In overleg met leveranciers probeert Bakkerij ‘t Stoepje niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel 1 dag voor bezorging bericht met de vraag of u de bestelling wilt aanhouden. Indien u de bestelling om deze reden wilt annuleren, wordt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op uw rekening. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
 10. Bakkerij ‘t Stoepje houdt zich het recht voor om, in het geval als omschreven in punt 3, na het versturen van de bevestigingsmail een afwijkende uiterste ophaaltijd te bepalen. Bakkerij ‘t Stoepje zal de consument hier zo spoedig mogelijk over informeren.
 11. De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Bakkerij ‘t Stoepje worden gecorrigeerd.
 12. Als op de afhaaldag een speciale prijs geldt voor een of meer van de bestelde producten, zal Bakkerij ‘t Stoepje, in afwijking van de in de bevestigingsmail vermelde prijs, deze aanbiedingsprijs in rekening brengen.
 13. De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 11 en punt 12.
 14. Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 15. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt op de markt. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.
 16. Gezien de aard van onze producten (vers, beperkte houdbaarheid) is de consument aan zijn order gebonden en kan niet retour gezonden worden, met inachtneming van punt 6 van deze voorwaarden.
 17. Communicatie tussen Bakkerij ‘t Stoepje en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Bakkerij ‘t Stoepje opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 18. Bakkerij ‘t Stoepje stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst electronisch aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 19. Bakkerij ‘t Stoepje stelt d.m.v. de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
  •  naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
 20. Bakkerij ‘t Stoepje streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 21. De consument verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Bakkerij ‘t Stoepje en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.
 22. Bakkerij ‘t Stoepje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bakkerij ‘t Stoepje ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 23. Bakkerij ‘t Stoepje is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 24. Het overgrote deel van de producten in het assortiment van Bakkerij ‘t Stoepje betreft verse, beperkt houdbare goederen. Bakkerij ‘t Stoepje stelt alles in het werk om de versheid van producten te garanderen. Mocht u desondanks toch twijfelen aan de kwaliteit en/of versheid van de geleverde producten, dan kunt u dit door middel van het klachtenformulier op onze website melden. Wij helpen u graag en staan altijd klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 25. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.